NL

Privacybeleid ter bescherming van persoonsgegevens


1.Doel van het privacybeleid

1. Digital Virgo Entertainment heeft een vertrouwensrelatie met zijn klanten en besloot daarom zijn beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te baseren op de richtlijnen inzake gegevensbescherming. Daarbij houdt Digital Virgo Entertainment rekening met de normen van de Europese Unie, meer bepaald de richtlijn over de bescherming van persoonsgegevens (RGPD of GDPR) [1].

2. Op basis van dit privacybeleid verbindt Digital Virgo Entertainment zich ertoe om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen, in het kader van zijn activiteiten en volgens de geldende regelgeving. Hierbij beschermt Digital Virgo Entertainment de privacy van haar potentiële en huidige klanten (de betrokken personen).

3. Digital Virgo Entertainment engageert zich om voldoende financiële, menselijke en technische middelen te voorzien om de menselijke waardigheid, legitieme belangen en fundamentele rechten van de betrokken personen te beschermen.

4. Dit privacybeleid heeft als belangrijkste doel om in één enkel document duidelijke, eenvoudige en nauwkeurige informatie over de verwerking van gegevens door Digital Virgo Entertainment te bundelen. Zo kunnen de betrokkenen begrijpen welke informatie en persoonlijke gegevens (hierna "persoonsgegevens" genoemd) worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en wat hun rechten zijn op deze persoonsgegevens.

5. Digital Virgo Entertainment behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, in overeenstemming met de richtlijnen over de bescherming van persoonsgegevens.


2. Beheer van de persoonsgegevens

6. Digital Virgo Entertainment ontwikkelde een beleid voor het beheer van persoonsgegevens.

7. Dit privacybeleid omvat alle richtlijnen, regels, procedures en praktijken die Digital Virgo Entertainment toepast in verband met de richtlijnen over het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens. Alle belangrijke principes van privacybescherming worden toegepast in dit beleid.

8. Digital Virgo Entertainment heeft om die reden een afgevaardigde voor gegevensbescherming (DPO - Data Protection Officer) aangesteld.

9. De DPO moet erop toezien dat de richtlijnen inzake gegevensbescherming worden nageleefd. De DPO onderhoudt ook de contacten met de Franse toezichthoudende autoriteit CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) en met alle personen die betrokken zijn bij het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens.

10. Contact opnemen met de DPO kan op het volgende postadres: Service RGPD - 350 rue Denis Papin 350, 13594 Aix en Provence Cedex 3 of op het volgende e-mailadres: service-rgpd@digitalvirgo.com.


3. Terminologie

• anonimisering: het verwerken van persoonsgegevens op een onomkeerbare manier, om elke identificatie te voorkomen [2]

• verzamelen: het vergaren van persoonlijke gegevens, meer bepaald door middel van vragenlijsten of onlineformulieren

• toestemming: elke vrijwillige, welbepaalde, heldere en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene, via een duidelijke verklaring of positieve handeling, aanvaardt dat zijn/haar persoonsgegevens mogen worden verwerkt

• dienstverleners: in de breedste zin van het woord dus dienstverleners en onderaannemers die werken voor Digital Virgo Entertainment

• profilering [3]: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, om zo bepaalde aspecten van een natuurlijke persoon te kunnen beoordelen, analyseren of voorspellen. Dat kan gaan over prestaties op het werk, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verplaatsingen van die natuurlijke persoon

• producten of diensten: alle producten en diensten, ook de technologische (websites, apps en bijbehorende diensten) die door Digital Virgo Entertainment worden of zullen worden aangeboden

• prospect: elke persoon die contact opnam met Digital Virgo Entertainment om informatie te verkrijgen over een product of dienst aangeboden door Digital Virgo Entertainment

• verantwoordelijke voor de verwerking: de persoon of instantie die, alleen of gezamenlijk, het doel en de wijze van verwerking van je persoonsgegevens bepaalt

• onlinediensten: digitale diensten aangeboden door Digital Virgo Entertainment zoals website, apps of aanverwante diensten

• verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of groep van bewerkingen die op de gegevens wordt toegepast, ongeacht de gebruikte manier


4. Het kader voor het verzamelen van persoonsgegevens

11. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld in het kader van:

• de start van de contacten met Digital Virgo Entertainment

• het gebruik door de klant van alle producten en diensten van de groep Digital Virgo, met inbegrip van technologische diensten (website, app en bijbehorende diensten)

• de relatie tussen Digital Virgo Entertainment en de mogelijke en bestaande klanten

• de uitvoering van contracten

• de uitvoering van wettelijke verplichtingen of richtlijnen specifiek voor de activiteiten van de groep Digital Virgo en die een impact hebben op de bescherming van persoonsgegevens zoals belastingen, audits, fraudebestrijding, ...

• de uitvoering van wettelijke verplichtingen of richtlijnen voor het beheer van de commerciële relatie, met name in geval van klachten, tevredenheidsenquêtes, enz.


5. Categorieën van gegevens, verwerkt door Digital Virgo Entertainment

12. Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie over een natuurlijke persoon die het mogelijk maakt hem/haar direct of indirect te identificeren.

13. Digital Virgo Entertainment verzamelt gegevens uit volgende hoofdcategorieën: contactgegevens, identificatiegegevens, burgerlijke staat, foto's, gegevens met betrekking tot het gebruik van diensten, betalingsgegevens.

14. Persoonsgegevens kunnen bestaan uit: voor- en achternaam, telefoonnummer, foto's, video-opnames, uitgewisselde berichten, postadres, e-mailadres, IP-adres van de computer van een natuurlijk persoon, type toestel dat wordt gebruikt.


5.1 Ingediende persoonsgegevens

15. De ingediende persoonsgegevens worden door de betrokken personen verstrekt en door Digital Virgo Entertainment verzameld in het kader van commerciële of contractuele relaties.

16. De gegevens zijn voornamelijk afkomstig van de betrokkenen en van personen die door de betrokkenen geautoriseerd zijn om ze door te sturen naar Digital Virgo Entertainment.

17. Een voorbeeld. De betrokkene kan worden verzocht persoonsgegevens te verstrekken over zijn of haar gezinssituatie, met eventueel familienamen, voornamen en contactgegevens. Deze gegevens kunnen worden verzameld via formulieren – op een website, mobiele app of papier – of als antwoord op vragen die bijvoorbeeld door een medewerker van de groep Digital Virgo worden gesteld.


5.2 Persoonsgegevens over het gebruik van producten en diensten van de groep Digital Virgo

18. Persoonsgegevens kunnen worden verkregen wanneer de betrokkene de producten en diensten van de groep Digital Virgo gebruikt, of wanneer deze handelingen uitvoert via de producten en diensten die Digital Virgo Entertainment aanbiedt, in het kader van zijn relatie met de betrokkene.

19. Een voorbeeld. Persoonsgegevens worden verzameld bij communicatie met de klantenservice of in verband met de aansluiting op de aangeboden diensten, of bij het gebruik van onlinediensten (gebruik van apps).


5.3 Persoonsgegevens van derden

20. De verwerkte persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van:

• dienstverleners

• openbare of toezichthoudende autoriteiten

• onderaannemers, dienstverleners van de groep Digital Virgo of derde partijen ten opzichte van de groep Digital Virgo, als hun privacybeleid dit toelaat

• andere producten of diensten van derden waarop de betrokken personen zich hebben geabonneerd en/of waarvoor zij toestemming hebben gegeven om de persoonsgegevens met Digital Virgo Entertainment te delen.


5.4 Openbare persoonsgegevens

21. Digital Virgo Entertainment kan openbare persoonsgegevens over de betrokken personen verzamelen.

22. Openbare persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens of informatie geproduceerd of ontvangen door een administratieve of overheidsinstantie in het kader van haar openbare dienstverlening, en die door een administratieve instantie worden gepubliceerd of op verzoek aan een persoon kunnen worden doorgegeven.

23. Digital Virgo Entertainment kan openbare persoonlijke informatie of persoonsgegevens gebruiken wanneer dit is toegestaan door wetten of richtlijnen, en wanneer dit in overeenstemming is met de specifieke regels voor communicatie en hergebruik van gegevens, vermeld in het document.


5.5 Persoonsgegevens, berekend of afgeleid door Digital Virgo Entertainment

24. Digital Virgo Entertainment kan nieuwe persoonsgegevens genereren of berekenen op basis van ingegeven persoonsgegevens of op basis van de operationele gegevens van technologische hulpmiddelen.

25. Met name kan Digital Virgo Entertainment profielen, commerciële of marketingsegmenten definiëren om zijn klanten te leren kennen, producten en diensten aan te passen, en aanbiedingen te personaliseren .


5.6 Bijzondere gegevenscategorieën

26. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens kunnen gegevens bevatten over de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, het lidmaatschap van een vakbond, genetische persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheid of persoonsgegevens die betrekking hebben op het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

27. Deze bijzondere categorieën van persoonsgegevens, die een bijzondere aandacht vereisen, worden niet verwerkt door Digital Virgo Entertainment. In het geval de verwerking ervan toch noodzakelijk is, verbindt Digital Virgo Entertainment zich ertoe deze te verwerken onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

28. Soms kan de betrokkene ervoor kiezen om Digital Virgo Entertainment te voorzien van bepaalde gegevens, zoals ras, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging. In dat geval betekent de keuze om deze informatie te verstrekken, de toestemming voor de verwerking ervan.


6. Persoonsgegevens verwerkt door Digital Virgo Entertainment

29. Digital Virgo Entertainment verwerkt de volgende belangrijke persoonlijke gegevens:

• naam, voornaam

• geslacht

• seksuele voorkeur

• talen

• geboortedatum / leeftijd

• nationaliteit / plaats van herkomst

• aantal kinderen

• e-mailadres

• postadres

• telefoonnummer

• alias (identificatiecode, versleuteld door de operator van de mobiele telefoon, waardoor contact kan worden gemaakt via sms)

• gegevens over verwanten (kinderen, ouders, echtgenoten)

• gegevens over aansluiting en raadpleging van elektronische toepassingen (IP, toestel, logboeken, trackers)

• foto's

• berichten uitgewisseld op forums of met de klantenservice

• verzonden of ontvangen sms-berichten

• gesprekken met de klantenservice

• oproepen via audiotel

• bankgegevens

• identiteitskaart

• telefoonfacturen


7. Ontvangers van gegevens verzameld door Digital Virgo Entertainment

7.1 Digital Virgo Entertainment als verantwoordelijke voor de verwerking

30. De verzamelde persoonsgegevens, en deze die in de toekomst zullen worden verzameld, zijn bestemd voor Digital Virgo Entertainment, die verantwoordelijk is voor de verwerking.

31. Digital Virgo Entertainment waakt erover dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens van de betrokkenen en, indien nodig, over de uitvoering van hun taken.

32. Sommige persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar derden om te voldoen aan wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen of naar wettelijk bevoegde instanties.

33. Er bestaan diverse categorieën van gegevensontvangers namelijk: klanten, bedrijven van de groep Digital Virgo, financiële en boekhoudkundige diensten, de juridische dienst, de commerciële dienst, de interne klantendienst, technische dienstverleners, dienstverleners op het gebied van klantenrelaties.


7.2 Digital Virgo Entertainment als onderaannemer

34. Digital Virgo Entertainment kan gegevens verzamelen en verwerken namens zijn partners, in het kader van de contracten met deze partners. De partners zijn dan de verantwoordelijken en uiteindelijke ontvangers van de verzamelde gegevens.

35. Digital Virgo Entertainment waakt erover dat voor deze verwerking en gegevens dezelfde veiligheidsmaatregelen worden getroffen als deze waarvan Digital Virgo Entertainment de verantwoordelijke verwerker is.


8. Bewaring van persoonsgegevens

36. Persoonsgegevens worden bewaard in de informatiesystemen van Digital Virgo Entertainment of die van haar onderaannemers of dienstverleners. Onder voorbehoud van overdracht aan derden worden persoonsgegevens opgeslagen in een datacentrum en verwerkt in Europa.

37. Digital Virgo Entertainment verbindt zich er principieel toe om onderaannemers en dienstverleners te kiezen die voldoen aan de beste kwaliteits- en veiligheidscriteria. Bovendien moeten deze onderaannemers en dienstverleners voldoende garanties bieden op het vlak van betrouwbaarheid, veiligheid en middelen voor de implementatie van technische en organisatorische maatregelen.

38. Ten slotte kent Digital Virgo Entertainment te allen tijd de locatie waar de gegevens worden bewaard, om deze te kunnen verantwoorden tegenover de toezichthoudende autoriteiten.


9. Richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens

39. De GDPR heeft de wet strenger gemaakt die verplicht om informatie te verstrekken aan personen waarvan de persoonsgegevens worden verzameld.


9.1 Rechtsgeldigheid, betrouwbaarheid en transparantie


9.1.1 Rechtsgeldigheid

40. Digital Virgo Entertainment zal geen onwettige verwerking uitvoeren. De wettelijkheid wordt beoordeeld aan de hand van de hieronder beschreven voorwaarden.

41. Toestemming van de betrokkene. Digital Virgo Entertainment kan de gegevens verwerken als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

42. Deze toestemming kan worden gegeven met een schriftelijke verklaring, ook via elektronische weg, of met een mondelinge verklaring, of bij het gebruik van de diensten.

43. Uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen. De verwerking wordt uitgevoerd wanneer dit nodig is voor de naleving van de overeenkomst.

44. Een voorbeeld. De gegevensverwerking gebeurt wanneer contracten worden bewaard en beheerd, zoals bij terugbetalingen of de opvolging van onbetaalde facturen.

45. Wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke of statutaire verplichtingen van Digital Virgo Entertainment.

46. Deze wettelijke of bestuursrechtelijke verplichtingen omvatten bijvoorbeeld de verplichtingen in verband met de controle en het toezicht op de interne controle waaraan Digital Virgo Entertainment onderworpen is, meer in het bijzonder de bancaire en fiscale verplichtingen.

47. Zo kan Digital Virgo Entertainment door de wet- of regelgeving worden verplicht om specifieke informatie over bepaalde operaties te vragen, en om persoonlijke informatie en gegevens aan derden door te geven.

48. Legitieme belangen van de groep Digital Virgo. De legitieme belangen van de groep Digital Virgo of een derde partij kunnen de verwerking door Digital Virgo Entertainment van de persoonsgegevens van de betrokkene rechtvaardigen.

49. De legitieme belangen die Digital Virgo Entertainment nastreeft, zijn divers, maar kunnen met name bestaan uit:

• de verbetering van de marketingkennis over de betrokken personen

• de verbetering van producten en diensten

• segmentering, profilering, prospectie, marketingsegmentering

50. Bij dergelijke verwerkingen wordt rekening gehouden met de belangen en de basisrechten van de betrokkenen. Daarom worden maatregelen en garanties opgesteld die deze belangen en rechten beschermen. Zo kan een evenwicht worden gevonden met de legitieme belangen die Digital Virgo Entertainment nastreeft.


9.1.2 Betrouwbaarheid en transparantie

51. Digital Virgo Entertainment zet zich in voor het verstrekken van betrouwbare, duidelijke en transparante informatie.

52. Digital Virgo Entertainment verbindt zich er dus toe om de betrokkenen te informeren met mededelingen over elke verwerking die het uitvoert.

53. Persoonsgegevens worden door Digital Virgo Entertainment voortdurend verzameld en verwerkt voor specifieke, duidelijke en legitieme doeleinden.

54. Digital Virgo Entertainment gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van het privacybeleid en draagt voortdurend zorg voor de ethiek en veiligheid van de persoonsgegevens van zijn klanten.

55. Digital Virgo Entertainment gebruikt alle of een deel van de persoonlijke gegevens voor de volgende hoofddoeleinden:

• de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokken personen

• het beheer van contracten en klantenrelaties

• het beheer van de uitwisselingen met de partners van de groep Digital Virgo in het kader van klachten of verzoeken, gericht aan Digital Virgo Entertainment

• het beheer van zijn activiteiten (bijv. bij een interne en externe audit) en de naleving van wettelijke verplichtingen

• het beheer, de bescherming en de beveiliging van instrumenten, websites en apps

• het meten van de kwaliteit en tevredenheid

• de verbetering van de dienstverlening

• de vernieuwing van de dienstverlening

• de bewerking van een doelgroep om nieuwe aanvragen te creëren

• het opstellen van commerciële statistieken

• het beheer van verzoeken volgens het personenrecht

• het beheer van onbetaalde facturen, rechtszaken, de bestrijding van fraude, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en belastingontduiking

• het beheer van persoonlijke opinies over producten, diensten of inhoud

• consumentenkennis


9.2 Doeltreffendheid, relevantie en afbakening

56. Digital Virgo Entertainment verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat elke verwerking doeltreffend is, en bovendien dat alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het beoogde doel worden verzameld en verwerkt.


9.3 Nauwkeurigheid van de gegevens

57. Digital Virgo Entertainment zorgt ervoor gegevens te verzamelen die zo volledig en actueel mogelijk zijn als de omstandigheden het toelaten.

58. De betrokken personen hebben het recht om correcties te vragen, onder de bovengenoemde voorwaarden, mochten ze onjuiste gegevens ontdekken.


9.4 Bewaringstermijn en afbakening van de gegevens

59. Digital Virgo Entertainment verbindt zich ertoe om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden opgeslagen, of niet langer dan de duur die is voorzien in de privacywetgeving.

Nr.

Categorie van persoonsgegevens

Regels voor actieve bewaring

1.

Beheer van dossiers van klanten en mogelijke klanten

Voor klanten tijdens de duur van het contract, verlengd met 3 jaar.

Voor mogelijke klanten 3 jaar na het laatste contact uit het prospect.

2.

Statistieken met metingen van het bereik

26 maanden

3.

Beheer van de nieuwsbrief

Tot aan de opzegging van het abonnement

4.

Foto's

Tot bij het verwijderen, of 6 maanden na de opzegging van het abonnement of 3 jaar na de laatste toegang tot de dienst.

5.

Berichten of opnames

1 jaar

9.5Engagement voor beveiliging en vertrouwelijkheid

61. Digital Virgo Entertainment zorgt voor veiligheidsmaatregelen, aangepast aan de gevoeligheid van de persoonsgegevens, om deze te beschermen tegen kwaadwillig binnendringen, verlies, wijziging of het openbaar maken voor onbevoegde derden.

62. Alle gebouwen van Digital Virgo Entertainment waar persoonsgegevens worden verwerkt, zijn elektronisch en/of handmatig beschermd tegen het binnendringen van onbevoegde derden.

63. Digital Virgo Entertainment heeft een intern beleid met maatregelen die de principes van de bescherming van persoonsgegevens standaard respecteren, meteen vanaf de ontvangst van deze gegevens.

64. Een voorbeeld. Digital Virgo Entertainment kan persoonlijke gegevens pseudonimiseren, zo snel als mogelijk en noodzakelijk.


9.6 Individuele rechten

65. Personen van wie de gegevens worden verwerkt, genieten de volgende rechten, tenzij anders wettelijk vereist door Digital Virgo Entertainment:

• het recht op informatie

• het recht op toegang

• het recht op correctie

• het recht om te wissen of uit het geheugen te halen

• het recht op overdraagbaarheid van de gegevens

• de rechten van de tegenpartij

• het recht tot het beperken van de verwerking

• het recht om vragen te stellen

• het recht om richtlijnen te definiëren voor het opslaan, wissen en meedelen van persoonsgegevens na zijn overlijden.


9.6.1 Procedures voor de toepassing van deze rechten

66. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Digital Virgo Entertainment kan je contact opnemen met: service-rgpd@digitalvirgo.com


9.6.2 Recht van beroep

67. De betrokken personen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, ongeacht de mogelijkheid van enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

68. De betrokken personen kunnen dit beroep indienen bij de Franse toezichthoudende autoriteit, de CNIL.


9.7Automatische besluitvorming

69. De betrokken personen worden geïnformeerd over de eventuele mogelijkheid dat hun persoonsgegevens worden gebruikt voor geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van het opstellen van profielen.

70. Onder "het opstellen van profielen" wordt verstaan "elke vorm van automatische verwerking van persoonsgegevens waarbij persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om elementen van de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen" [4].

71. De betrokken personen hebben het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op automatische verwerking, met inbegrip van profilering, wanneer een dergelijke beslissing rechtsgevolgen heeft of soortgelijke aanzienlijke gevolgen heeft. Dit recht is niet van toepassing wanneer de beslissing noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en Digital Virgo Entertainment of wanneer de verwerking in kwestie is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

72. De automatische verwerking van persoonsgegevens, uitgevoerd in de hierboven vermelde omstandigheden, mag alleen worden uitgevoerd door Digital Virgo Entertainment als passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden, en de legitieme belangen van de betrokken personen te beschermen.

73. Bovendien hebben de betrokken personen het recht om menselijk ingrijpen te eisen of hun standpunt kenbaar te maken of het automatisch genomen besluit te betwisten.


9.8 Het opstellen van profielen

74. Digital Virgo Entertainment kan persoonsgegevens, in het bijzonder persoonlijke contactgegevens en andere aanwijzingen en gegevens die worden doorgegeven, gebruiken voor commerciële en advertentiedoeleinden. Digital Virgo Entertainment gebruikt die persoonsgegevens met name voor interne analyses en statistieken, om de producten en diensten te verbeteren. Digital Virgo Entertainment kan de betrokken personen informatie en aanbiedingen sturen met betrekking tot de producten en diensten van Digital Virgo Entertainment, zoals sms'en, nieuwsbrieven en andere reclameboodschappen.

75. Voor deze vorm van verwerking is altijd de toestemming van de betrokken personen nodig.


9.9Controle op transferten naar landen buiten de Europese Unie

76. Persoonsgegevens die Europese burgers hebben verzonden naar Digital Virgo Entertainment in overeenstemming met de overeengekomen doeleinden, worden doorgegeven aan een land van de Europese Unie of buiten de Europese Unie.

77. Voor een overdracht naar een land buiten de Europese Unie werden regels vastgelegd om de bescherming en veiligheid van deze informatie te waarborgen.

78. Digital Virgo Entertainment neemt altijd alle noodzakelijke en passende maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.

79. Deze persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkenen worden verstrekt aan officiële instanties, aan bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten, of aan derden.


10. Speciale bewerkingen

10.1 Cookies en andere trackers

80. Onder cookies en andere trackers verstaan we alle trackers die worden geplaatst en gelezen, bijvoorbeeld bij het bezoeken van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een app, ongeacht het type toestel dat wordt gebruikt.

81. Om het gebruik en de werking van haar websites te verbeteren, maakt Digital Virgo Entertainment gebruik van verschillende soorten cookies of andere trackers, zoals pixeltags. Sommige registreren automatisch persoonlijke gegevens en verzenden deze naar websites van Digital Virgo Entertainment.

82. Digital Virgo Entertainment heeft een cookiebeleid opgesteld, te lezen op de websites. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het cookiebeleid, dat je vindt tijdens je bezoek aan de website.


10.2 "Plug-ins" en sociale modules

83. Wanneer de betrokken personen toegang vragen tot de websites of apps van Digital Virgo Entertainment of deze gebruiken, kan aan externe dienstverleners toegang worden verleend tot persoonlijke gegevens.

84. Deze functies worden niet automatisch geactiveerd, maar vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers. De websites van Digital Virgo Entertainment kunnen bijvoorbeeld verbinding maken en persoonlijke gegevens verzenden naar sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Instagram, als de gebruiker bepaalde functies gebruikt.

85. Deze sociale netwerken gebruiken de gegevens voor tracking en advertenties. Daarom raadt Digital Virgo Entertainment aan om het privacybeleid van het netwerk te raadplegen en maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verhogen.

[1] Richtlijn (EU) 2016/679 van 27 april 2016.

[2] G29 Advies 05/2014 van 10 april 2014 over anonimiseringstechnieken (WP216)

[3] Richtlijn (EU) 2016/679 van 27-4-2016: PB 2016, L 119, blz. 1, artikel 4, § 4.

[4] Richtlijn (EU) 2016/679 van 27-4-2016: PB 2016, L 119, blz. 1, artikel 4, § 4.

You are in offline mode !